記念詹益樺

「社運公佈欄」是一個開放的平台,內容不代表苦勞網立場。任何社運議題相關行動/記者會/活動/講座採訪通知與新聞稿發佈,歡迎寄至 coolloud@gmail.com
2009/05/14

世界 ê 反抗運動史, 無論是 beh 起造新體制, iah 是 beh 實現民族獨立, tī 對抗統治體制 iah 是外來殖民者 ê 運動--nih, 對犧牲 ê 反抗者, 支持反體制運動 ê 人民 lóng ē 自動去 kā siàu-liām, che 是對反抗 ê 肯定, 是對統治體制 ê 否定, mā 表現出 in ê 社會有 kap 統治者無 kâng ê 價值 kap 原則.

世界反抗運動史上,無論是要起造新體制,或是要實現民族獨立,在對抗統治體制或外來殖民者的運動裡,對犧牲的反抗者,支持反體制運動的人民都會自動地紀念,這是對反抗的肯定,是對統治體制的否定,也表現出他們的社會有與統治者不同的價值和原則。

Beh 繼續抵抗中華民國體制 ê 台灣社會, 過去 kúi 10 冬來, 面對體制 kā lán 設定 ê hit 套價值標準, lán 是 beh kā 否定 iah 是顛倒頭 kā 認同? Lán kám 有起造出被壓迫者 ê 反抗精神 kap 運動立場?

要繼續抵抗中華民國體制的台灣社會,過去幾十年來,面對體制對我們設定的那套價值標準,我們是要否定或反而予以認同呢?我們起造出被壓迫者的反抗精神和運動立場了嗎?

過去冬外來, 大多數台灣人 lóng 真無奈, 政治, 經濟 ê 發展 hō͘ lán jú 來 jú m̄ 敢去想未來 ē án-chóaⁿ. 感受 bē tio̍h ǹg 望 beh án-chóaⁿ? 若 m̄ 願 tiām7-tiām 接受, beh án-chóaⁿ 改變?

過去一年多來,大多數台灣人都很無奈,政治、經濟的發展讓我們愈來愈不敢去想未來會變成怎樣。感受不到希望怎麼辦?若不願默默承受,能怎麼改變呢?

本底反國民黨 ê 群眾不時煩惱台灣 ē hō͘ 馬英九政權賣 hō͘ 中國; 民進黨 pìⁿ kah hiah àu-nōa hiah 無能, hō͘ chiah-ê 人 ut-chut kah so kha liàm 手, kui 心寄望民進黨 koh 興--起-來, in koh-khah àu-nōa lóng mài 計較, 選舉無 piàⁿ 贏國民黨, lán ē hông thún 落底. 過去台灣人支持民進黨, 是為 tio̍h kā 不公不義 ê 中華民國 péng hō͘ tó; chit-má, soah 為 tio̍h 驚國民黨「一黨獨大」, 驚國民黨 kap 中國通, 無繼續支持民進黨 bē-sái--得.

原本反國民黨的群眾不時煩惱著台灣會被馬英九政權賣給中國;民進黨變得那麼無能,讓這些人鬱卒又焦慮,只能寄望民進黨快振作起來,再怎麼腐爛都不要計較,選舉若沒贏國民黨,我們將被踐踏到底。過去台灣人支持民進黨,是為了扳倒不公不義的中華民國;現在,卻為了怕國民黨「一黨獨大」,怕國民黨和中國通,不得不繼續支持民進黨。

M̄-koh 過去 ê 民進黨到底 hō͘ lán siáⁿ-mih 改變? In koh ē-tàng hō͘ lán 看 tio̍h siáⁿ-mih ǹg 望? In hōaⁿ 政權 8 冬來, 舊底 ê 統治體制 kap 社會結構 jú 來 jú 穩固, 壓迫 jú 來 jú 全面; 反國民黨運動行到 taⁿ, kan-taⁿ 是成就 1 phoe 政治, 學術 kap 運動頭人, hō͘ in pìⁿ 做新 ê 買辦階層, hō͘ in pìⁿ 做 lán ê「專業代理人」.

然而過去的民進黨到底給了我們什麼改變?他們又能給我們看到什麼希望?他們執政八年來,原本的統治體制和社會結構愈來愈穩固,壓迫愈來愈全面;反國民黨運動至今,只成就了一批政治、學術和運動的頭人,讓他們得以成為新買辦階層,讓他們變成了我們的「專業代理人」。

In ê 權威 kap 資源是 ùi toh 來--ê? 繼續 tòe in 行, 被壓迫階級 kám tō ē 出頭天? 被壓迫者若無自覺性組織起來, 準中華民國 ē 變做台灣國, 整體被壓迫階級 ê 處境 kám tō ē án-ne 來改變? In ê 立場, in ê 利益, kám tō 是被壓迫階級 ê 立場 kap 利益?

他們的權威和資源是從哪裡得來的?繼續跟著他們走,被壓迫階級真能出頭天嗎?被壓迫者若沒有自覺性地組織起來,即使中華民國會變成台灣國,整體被壓迫階級的處境就能得到改變嗎?他們的立場、他們的利益,就是被壓迫階級的立場與利益嗎?

民進黨自頭 tō m̄ 是被壓迫階級 ê 黨! Kā o͘-ló͘-bo̍k-chê ê 民進黨 pàng-sak! Kā「假民主」ê pe̍h-chha̍t thuh hō͘ 破! Kā「選舉救台灣」ê 幻想 hiat-kak! Mài koh 逃閃, kioh-sī kā 責任 sak hō͘ hiah-ê 頭人, 平等有尊嚴 ê 新社會 tō ē ùi 天頂 lak--落-來!

民進黨從來就不是被壓迫階級的黨!放棄烏魯木齊的民進黨吧!撕破「假民主」的謊言吧!搖醒「選舉救台灣」的幻想吧!不要再逃避,以為把責任推給那些頭人,平等、有尊嚴的新社會將會從天而降!

Beh 改變 lán ê 處境 kap 運命, tō ài 先否定統治體制 ê 價值體系, 肯定挑戰體制 ê 反抗精神, 起造被壓迫者 beh 起造新社會 ê 價值 kap 原則!

要改變我們的處境和命運,就得先否定統治體制的價值體系,肯定挑戰體制的反抗精神,起造被壓迫者要起造新社會的價值與原則!

Án-ne 做 kám 有效? 若 kan-taⁿ 顧慮現實 ê 成敗, tō 無可能正經開始累積改變社會 ê 思想 kap 力量! Lán ài 面對現實世界, m̄-koh m̄ 是 ǹg 現實 ê 價值標準屈服!

這樣做有效嗎?若只顧慮著現實的成敗,就不可能開始累積改變社會的思想和力量!我們應面對現實世界,但不是向現實的價值標準屈服!

1980 年韓國發生「光州事件」期間, 光州高中有 1 班 ê 學生 hō͘ 警察 tī 街頭 phah--死, 隔 tńg 年 ê 5 月 18, 讀 hit 班 ê 學生, sio 招去舊年 hit ê 學長 ê 墓 siàu-liām, 自 án-ne 開始一直到 taⁿ, ta̍k 冬讀 tio̍h hit 班 ê 學生, tī 5 月 18 hit 1 工, lóng ē kui 班 chhōa 去墓園記念 hit ê 犧牲性命 ê 學長. koh tī 墓牌頭前大聲唱韓國學生運動 ê 戰歌. 韓國學生運動 ē 1 代傳 1 代, che tō 是 in ê 反抗精神!

1980年韓國發生「光州事件」期間,光州高中有一班的學生被警察在街頭打死,隔年的5月18日,就讀那個班級的學生,一起到去年那個學長的墓地紀念他,就這樣一直持續到現在,每年就讀那個班級的學生,在5月18日這天,都會全班去墓園紀念那位犧牲生命的學長,並在墓前高唱韓國學生運動的戰歌。韓國學生運動能夠一代傳一代,這就是他們的反抗精神!

Lán beh 做 siáⁿ? Ē-sái 做 siáⁿ? 是先考慮現實上 kám 有效, iah 是正經 ē-tàng 累積被壓迫者力量 ê tāi-chì--leh?

我們要做什麼?能夠做什麼?是先考慮現實上是否有效,或是真正能累積被壓迫者力量的事呢?

5 月 19, 請 lí ài ē 記--得, 20 冬前 tī 台灣總督府頭 khiat 火自焚 ê 反抗者詹益樺!

5月19日,請你記得,20年前在台灣總督府前引火自焚的反抗者詹益樺!

5月19 chai起10:00, 阮beh來去總督府頭前(台北賓館門口) siau念詹益樺

Be度合--e, ma請tak-e ti chit 工, ti任何所在, 用ka-ti e方式

siau念咱台灣人e反抗者----詹益樺

5月19日早上10:00,我們大家一起到總督府前(台北賓館門口),紀念詹益樺。

時間無法配合的,也請大家在這一天,任何地點,用自己的方式

紀念台灣人的反抗者──詹益樺。

TGB學生台灣語文促進會 http://taioanchouhap.myweb.hinet.net/

詹益樺大事記 http://taioanchouhap.myweb.hinet.net/

主題: 
活動日期: 
2009/05/19
建議標籤: 

臉書討論

回應

很有趣的宣言
久未見的草根宣示
TGB是什麼呢?

學生台灣語文促進會

苦勞漏貼了一段

5月19 chai起10:00, 阮beh來去總督府頭前(台北賓館門口) siau念詹益樺

Be度合--e, ma請tak-e ti chit 工, ti任何所在, 用ka-ti e方式

siau念咱台灣人e反抗者----詹益樺

5月19日早上10:00,我們大家一起到總督府前(台北賓館門口),紀念詹益樺。

時間無法配合的,也請大家在這一天,任何地點,用自己的方式

紀念台灣人的反抗者──詹益樺。

TGB學生台灣語文促進會
http://taioanchouhap.myweb.hinet.net/

詹益樺大事記
http://taioanchouhap.myweb.hinet.net/

補上了。

多謝

支持你們一起自焚。死光最好。謝謝。

我不懂
有些字用中文, 有些字用拼音是什麼邏輯
siàu-liām 不就是 思念 嗎? 這個沒有字嗎?
無 kâng 不就是 無共 (不同)

一定要把字搞的這樣七零八落 我實在是不解 也不懂。

5月19日早上10:00,我們大家一起到總督府前(台北賓館門口),紀念詹益樺。

稱 總督府 比 總統府 更政治正確?

你們真是~~唉 可悲

起造新價值?

TGB是PayEasy喔

payeasy~新女人~新價值~用愛打敗不景氣

是這個嗎

自頭到尾看唔新價值是啥物?

幫忙貼上TGB的新訊息

[因為凱達格蘭大道可能管制、封鎖
5/19紀念詹益樺活動
地點改在凱達格蘭大道與中山南路路口台北賓館旁]

另外
樓上的先生們
這不過就是台語的羅馬拼音
我雖然看不懂
但尊重說話的人
也不覺有什麼好緊張的
有人想紀念蔣介石
有人想紀念詹益樺
各選所需
那麼激動幹嘛

記念詹益樺
《TGB通訊》第116期 2009.05 Tek-hôa(陳德樺)

世界反抗運動史上,無論是要起造新體制,或是要實現民族獨立,在對抗統治體制或外來殖民者的運動裡,對犧牲的反抗者,支持反體制運動的人民都會自動地紀念。這是對反抗的肯定,是對統治體制的否定,也表現出他們的社會有與統治者不同的價值和原則。
要繼續抵抗中華民國體制的台灣社會,過去幾十年來,面對體制對我們設定的那套價值標準,我們是要否定或反而予以認同呢?我們起造出被壓迫者的反抗精神和運動立場了嗎?
過去一年多來,大多數台灣人都很無奈,政治、經濟的發展讓我們愈來愈不敢去想未來會變成怎樣。感受不到希望,怎麼辦?若不願默默承受,能怎麼改變呢?
原本反國民黨的群眾,不時煩惱著台灣會被馬英九政權賣給中國。民進黨變得那麼無能,讓這些人鬱卒又焦慮;只能寄望民進黨快振作起來,再怎麼腐爛都不要計較,選舉若沒贏國民黨,我們將被踐踏到底。過去台灣人支持民進黨,是為了扳倒不公不義的中華民國;現在,卻為了怕國民黨「一黨獨大」,怕國民黨和中國通,不得不繼續支持民進黨。
然而過去的民進黨到底給了我們什麼改變?他們又能給我們看到什麼希望?他們執政八年來,原本的統治體制和社會結構愈來愈穩固,壓迫愈來愈全面;反國民黨運動至今,只成就了一批政治、學術和運動的頭人,讓他們得以成為新買辦階層,讓他們變成了我們的「專業代理人」。
他們的權威和資源是從哪裡得來的?繼續跟著他們走,被壓迫階級真能出頭天嗎?被壓迫者若沒有自覺性地組織起來,即使中華民國會變成台灣國,整體被壓迫階級的處境就能得到改變嗎?他們的立場、他們的利益,就是被壓迫階級的立場與利益嗎?
民進黨從來就不是被壓迫階級的黨!放棄烏魯木齊的民進黨吧!撕破「假民主」的謊言吧!搖醒「選舉救台灣」的幻想吧!不要再逃避,以為把責任推給那些頭人,平等、有尊嚴的新社會將會從天而降!
要改變我們的處境和命運,就得先否定統治體制的價值體系,肯定挑戰體制的反抗精神,起造被壓迫者要起造新社會的價值與原則!
這樣做有效嗎?若只顧慮著現實的成敗,就不可能開始累積改變社會的思想和力量!我們應面對現實世界,但不是向現實的價值標準屈服!
1980年韓國發生「光州事件」期間,光州高中有一班的學生被警察在街頭打死;隔年的5月18日,就讀那個班級的學生一起到去年那個學長的墓地紀念他,就這樣一直持續到現在。每年就讀那個班級的學生,在5月18日這天,都會全班去墓園紀念那位犧牲生命的學長,並在墓前高唱韓國學生運動的戰歌。韓國學生運動能夠一代傳一代,這就是他們的反抗精神!
我們要做什麼?能夠做什麼?是先考慮現實上是否有效,或是真正能累積被壓迫者力量的事呢?
5月19日,請你記得,20年前在台灣總督府前引火自焚的反抗者詹益樺!

〔台灣人統獨公投自決會2008年十月份期刊(第十四期)〕台灣政治透視篇:美國會准許台灣民主倒退一黨獨大嗎?

有些人老是被民進黨的「一黨獨大,民主倒退」等選舉口號牽著鼻子走。對政治知識的貧乏,不禁令人搖頭嘆息。
所謂「一黨獨大」,意指執政黨或共產集權國家的獨裁行為,才叫「一黨獨大」。所謂「民主倒退」,意指民主地區所選出執政黨不依照當時政見履行承諾,或恢復戒嚴時期,停止大選,才叫「民主倒退」。
用口號來恐嚇無知選民,就像統派恐嚇台灣人說「台灣若獨立,中國會攻打台灣」是同樣道理。這叫「政治恐嚇」,對台灣民主不但是一大傷害,且是一大諷刺。
依「舊金山和約」,台灣只是中華民國政府的托管地,美國負有監督中華民國政府之責。過去國民黨戒嚴時期一黨獨大,若不是美國介入施加壓力,台灣人根本就不可能享受民主政治。記得阿扁曾於2007年說要宣佈戒嚴,馬上就被美國賞了一巴掌;由此得知,台灣在美國的庇護下,要發生民主倒退,也是根本不可能發生的事。何況台灣建國得依賴民主的統獨公投作為依據,美國豈會輕易讓台灣民主倒退?
中國若因台灣獨立而攻打台灣,憑中國現在身為軍事強國僅次於美國而名列世界第二,要拿下台灣是輕而易舉的事。何況中國不是標榜台灣是它的一部份,它大可理直氣壯現在就收回台灣,何必要等到台灣獨立呢?
台灣政治環境就是充滿了這麼多「白賊七」政客,利用三寸不爛之舌把台灣人民唬得團團轉,而從中謀取政治暴利,結果還不都在拼命吸台灣人民的血汗錢?這些全要怪罪於「假國家」的中華民國帶給台灣人民不幸與災難。

批總統結局大不同?宅神自爆「嗆馬、罵蔡」下場最大差異
2021-04-25 風傳媒 陳煜

名嘴「宅神」朱學恒曾在2013年發起「10大惡人」票選,時任總統的馬英九被列在其中,但當時馬英九並未理會。對此,朱學恒24日在臉書直播表示,自己過去批評馬英九、現在批評總統蔡英文,最大差別就是當年罵馬英九沒事、現在罵蔡英文卻會被媒體人告。
朱學恒23日在其臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播表示,自己當年罵馬英九也罵得很兇,但在馬英九執政時期從沒被國民黨告過,如今蔡英文執政卻被資深媒體人周玉蔻告,「這算是時空環境的不同。」
曾在馬政府時代舉辦「10大惡人票選」的朱學恒指出,自己當年罵馬英九是「照三餐罵」,比現在的綠營側翼還兇,結果馬英九沒怎麼動他,反而是現在的民進黨在動他。朱學恒諷,以以民進黨的容忍度,現在若辦10大惡人票選,「一次至少恐被10個人告!」

看不到太陽的太陽花|高談闊倫聊天室 EP34|2021.02.11

獨家!本集主持人之一,沒有領九萬,只有1.5個博士的謝主持人,繼續連線宇宙政經學院民族學教授劉重義博士,與其訪談台灣民族主義為何在太陽花之後總是看不到太陽!頗富哲思的一集,在陪您一起圍爐之際,就「讓我們高唱,明年會更好」!
前菜:從枯萎太陽花取下的涼拌葵花子
主菜:重義開講—各國民族主義之我見
甜點:貓頭鷹的獨白!
飲品:轉型綜藝的蔡同學?
適合對象:認為太陽花已改變台灣命運的台派們!

批總統結局大不同?宅神自爆「嗆馬、罵蔡」下場最大差異
2021-04-25 風傳媒 陳煜

名嘴「宅神」朱學恒曾在2013年發起「10大惡人」票選,時任總統的馬英九被列在其中,但當時馬英九並未理會。對此,朱學恒24日在臉書直播表示,自己過去批評馬英九、現在批評總統蔡英文,最大差別就是當年罵馬英九沒事、現在罵蔡英文卻會被媒體人告。
朱學恒23日在其臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播表示,自己當年罵馬英九也罵得很兇,但在馬英九執政時期從沒被國民黨告過,如今蔡英文執政卻被資深媒體人周玉蔻告,「這算是時空環境的不同。」
曾在馬政府時代舉辦「10大惡人票選」的朱學恒指出,自己當年罵馬英九是「照三餐罵」,比現在的綠營側翼還兇,結果馬英九沒怎麼動他,反而是現在的民進黨在動他。朱學恒諷,以民進黨的容忍度,現在若辦10大惡人票選,「一次至少恐被10個人告!」